GDPR - Ja, det påverkar även här

Registrering av personuppgifter
 
Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag , myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. GDPR ställer strängare krav än vad personuppgiftslagen (PUL) gjorde ifråga om insamlande och användande av personuppgifter.
 
Västerhejde Fiber samlar in och registrerar personuppgifter i samband med att medlem inträder i föreningen. Detta grundas dels på lagstadgad skyldighet att föra medlemsförteckning, dels på föreningens stadgar samt anslutningsavtal med varje ny medlem.
 
Medlemsförteckningen innehåller namn och kontaktuppgifter, tidpunkt för inträde i föreningen samt inbetalda insatser. Den ska enligt lag hållas tillgänglig hos föreningen för var och en som vill ta del av den. Härutöver för föreningen register över fakturerings- och betalningshistorik till grund för debitering av medlems- och abonnemangsavgifter. Detta register omfattar även personnummer.
 
Utöver det lagstadgade kravet på att hålla medlemsförteckningen tillgänglig, lämnas namn och kontaktuppgifter endast vidare till kommunikations- och tjänsteoperatörer samt till entreprenörer som anlitas för upprättande av nya anslutningar till föreningens nät.
 
Registrerade uppgifter sparas så länge medlemskapet består och därutöver har föreningen lagstadgad skyldighet att bevara dem i minst sju år. Uppgifter angående fakturering och betalning sparas så länge betalningsskyldighet gentemot föreningen kvarstår.
 
 Medlemsregister
 
Medlems namn och kontaktuppgifter sparas i en medlemsförteckning som får gallras först sju år efter det att medlem utträtt ur föreningen. För hantering av abonnemangs- och medlemsavgifter förs register innehållande även personnummer.